STT

Tên đề tài

Năm thực hiện

Chủ đầu tư

1

Đánh giá hiện trạng môi trường và ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý mùi và chất thải rắn tại các trang trại chăn nuôi gà tập trung trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

2019-2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên

2

Ứng dụng công nghệ nông hóa hoàn thiện các biện pháp kỹ thuật tổng hợp nhằm tăng cường năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong sản xuất chuối tây tại tỉnh Hưng Yên

2019-2020

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên