KIỂM KÊ ĐẤT ĐAI

 

STT Tên dự án
1 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
2 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
3 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương
4 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
5 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
6 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đăk Mil
7 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
8 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
9 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
10 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
11 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
12 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình
13 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
14 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
15 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông
16 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
17 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
18 Lập KH sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
19 Điều tra theo mẫu phiếu và tổng hợp, đánh giá kết quả điều tra, thuộc đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020 định hướng 2030 tỉnh Bắc Giang
20 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội
21 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
22 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
23 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
24 Lập KH sử dụng đất năm 2018 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
25 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
26 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
27 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
28 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội
29 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh
30 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh
31 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
32 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
33 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
34 Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
35 Quy hoạch nông nghiệp Yên Lạc
36 Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
37 Lập QH các khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 2030
38 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
39 Điều chỉnh Quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc
40 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội
41 Lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đan Phượng, TP Hà Nọi
42 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
43 Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
44 Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Ngọc Hồi, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
45 Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
46 Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang
47 Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang