HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHCNTNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH-CN

Hà Nội, ngày 0tháng 8 năm 2020

KẾ HOẠCH

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Kính gửi:        – Các cán bộ, nhân viên, chủ nhiệm dự án, đề tài thuộc trung tâm;

Triển khai kế hoạch số 1216/HVN-YT ngày 30/7/2020 của Ban Giám đốc Học viện về việc phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới, Trung tâm Tư vấn Khoa học công nghệ Tài nguyên môi trường đã lên kế hoạch đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và đảm bảo kế hoạch hoạt động của trung tâm như sau:

Mục tiêu: Tuyên truyền phòng trách dịch bênh: Giám sát, phát hiện sớm trường hợp nhiễm Covid 19, xử lý kịp thời không để dịch bệnh lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả do dịch bệnh gây ra

1. Kế hoạch thực hiện:

1.1. Kế hoạch chung

Thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, của Hà Nội và của Học viện.

Thường xuyên cập nhật tình hình, kịp thời thông báo, triển khai tới các cán bộ, nhân viên thuộc trung tâm.

Đặc biệt chú trọng các vấn đề sau:

Quán triệt CBVC, người lao động trở về từ vùng dịch Bộ Y tế đã công bố, đặc biệt là Đà Nẵng từ tháng 7/2020 đến nay nếu chưa đủ 14 ngày cần khai báo y tế trực tuyến tại địa chỉ: https://tokhaiyte.vn và báo cáo với lãnh đạo đơn vị, tự cách ly trong thời gian 14 ngày tính từ ngày trở về  từ vùng dịch và theo dõi sức khỏe. CBVC, người lao động đi làm phải thực hiện đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn tay đúng qui định.

+ Các cán bộ, nhân viên, chủ nhiệm các đề tài dự án chủ động bố trí lịch làm việc, phân thành các nhóm nhỏ, với số lượng đảm bảo khoảng cách y tế theo qui định.

+ Các cán bộ, nhân viên bố trí vệ sinh môi trường, khử khuẩn phòng thực hành

+ Tất cả bồn rửa tay đều bố trí xà phòng diệt khuẩn

Thường xuyên vệ sinh phòng làm việc, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh.

+ Yêu cầu cán bộ nhân viên phải khai báo y tế nếu có vấn đề về tình trạng sức khỏe hoặc có tiếp xúc gần với người bị nhiễm Covid-19

1.2. Công tác triển khai các nhiệm vụ KHCN, các đề tài dự án tại các địa phương

+ Tổ chức các hội thảo tài địa phương: Hoãn chức đến khi hết dịch, không tổ chức tại các vùng có công bố dịch.

+ Các seminar, hội thảo chuyên đề nhỏ: tổ chức online

+ Các đề tài các cấp: xin gia hạn nghiệm thu. Nếu đã hoàn thành, xin được tổ chức hội đồng đánh giá, nghiệm thu online.

+ Các đề tài dự án có điều tra tại địa phương: Cần phải liên hệ chặt chẽ với các địa phương, tuân thủ đúng các quy định của địa phương về phòng chống dịch Covid 19.

+ Các chủ nhiệm đề tài dự án phải có phương án cho các dự án cụ thể và địa phương cụ thể của mình.

+ Đề tài các cấp nếu có ảnh hưởng sẽ báo cáo Học viện và cấp quản lý.

2. CÁC KỊCH BẢN VÀ KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ CỦA TRUNG TÂM

2.1. HỌC VIỆN NẰM TRONG VÙNG NGUY CƠ THẤP

+ Thực hiện các nhiệm vụ, công tác bình thường.

+ Đeo khẩu trang đầy đủ theo đúng quy định.

+ Sát khuẩn tay khi vào trung tâm làm việc.

+ Khai báo y tế kịp thời khi có xuất hiện biểu hiện sức khoẻ như ho, sốt…

+ Hạn chế tiếp xúc với người về từ vùng dịch, hạn chế đến các vùng dịch.

+ Với các dự án, đề tài có thể làm việc, thu thập số liệu online, qua email.

+ Các chủ nhiệm đề tài dự án phải chủ động liên hệ với địa phương có phương án với từng đề tài dự án của mình.

+ Báo cáo ngay với Ban lãnh đạo trung tâm khi có những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện đề tài dự án để cùng tháo gỡ.

2.2. HỌC VIỆN NẰM TRONG VÙNG CÓ NGUY CƠ CAO

2.2.1. TÌNH HUỐNG 1 nếu phát hiện ca nghi nhiễm trong khu vực

+ Trường hợp phát hiện ca nghi nhiễm, trung tâm báo ngay tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 để có biện pháp phối hợp.

+ Đồng thời lập danh sách theo dõi tình trạng sức khỏe của tất cả những người tiếp xúc gần trong vòng 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng. Yêu cầu những người này tự cách ly, hạn chế đi lại và tiếp xúc gần với những người xung quanh, không đến những nơi đông người. Tư vấn cho những người tiếp xúc gần những dấu hiệu của bệnh và các biện pháp phòng chống, tự theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm các dấu hiệu nghi bệnh, cung cấp số điện thoại để họ gọi khi cần

+ Khử khuẩn tại nơi làm việc, học tập của ca nghi nhiễm

+ Thông báo về ca nhiễm tới nơi người đó sinh sống, học tập và làm việc nhằm giúp những người liên quan chủ động theo dõi sức khỏe, thông báo y tế địa phương khi có biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh.

2.2.2. TÌNH HUỐNG 2: Phát hiện ca bệnh trong cán bộ của Trung tâm:

+ Phối hợp với Trạm y tế và Ban chỉ đạo phòng chống Học viện để tổ chức khoanh vùng, xử lý bằng các biện pháp y tế theo qui định.

+ Phối hợp điều tra dịch tễ của ca bệnh.

+ Tiếp tục phổ biến tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên và các chủ nhiệm đề tài dự án về công tác phòng chống dich, không gây hoang mang ảnh hưởng tới tư tưởng cán bộ.

+ Thông báo cán bộ, giảng viên và nhân viên làm việc trực tuyến

3. KẾT LUẬN:

Để đảm bảo môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, đề nghị cán bộ và nhân viên trong trung tâm chấp hành tốt kế hoạch này./

Nơi nhận:                                                                                                                       T/M TRUNG TÂM

–  Các cán bộ, nhân viên;

   Các chủ nhiệm đề tài, dự án;

–   Lưu Trung tâm.

   Đỗ Văn Nhạ