Thực hiện Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 01/HĐ-DVTV ngày 12 tháng 12 năm 2020 về việc Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn, từ tháng 12/2020 đến nay Trung tâm Tư vấn Khoa học Công nghệ Tài nguyên Môi trường đã tổ chức triển khai thực hiện dự án Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn.

Việc lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn nhằm:

– Xác định cụ thể diện tích các loại đất sử dụng vào các mục đích nông nghiệp, phi nông nghiệp được phân bổ trong quy hoạch tỉnh; đề xuất việc khoanh định, phân bổ đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030, đảm bảo hài hòa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

– Rà soát đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 – 2020 trước đây đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm nghiên cứu để lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho các ngành, lĩnh vực và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện.

– Phân bổ diện tích các loại đất cho nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh trong thời kỳ 2021 – 2030 đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

– Làm cơ sở để quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật, bảo vệ tài nguyên đất, bảo vệ cải tạo môi trường sinh thái nhằm sử dụng đất có hiệu quả và phát triển bền vững.

– Tạo cơ sở pháp lý và khoa học cho việc tiến hành đầu tư, thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả, từng bước ổn định công tác quản lý và sử dụng đất.

– Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 làm cơ sở để lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện.

Hiện nay Trung tâm đã hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt kết quả của dự án Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Kim Sơn, Trung tâm đang tiếp tục phối kết hợp với UBND huyện Kim Sơn triển khai các công việc của nội dung Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Kim Sơn, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.

TRUNG TÂM TƯ VẤN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG