CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng:

1.1. Về Đào tạo

– Phối kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Khoa Quản lý đất đai trong việc hướng dẫn thực tập, rèn nghề cho sinh viên ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất.

– Hướng dẫn sinh viên thực tập tốt nghiệp, thực tập giáo trình, học viên cao học và nghiên cứu sinh ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất. Đào tạo bồi dưỡng trong các lĩnh vực của ngành Tài nguyên Môi trường (Quản lý đất đai, quy hoạch đất đai, đo đạc bản đồ, nông nghiệp nông thôn, đánh giá đất đai, môi trường, ứng dụng tin học chuyên ngành trong quản lý tài nguyên đất đai và môi trường).

– Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, hợp tác đào tạo kỹ thuật viên cho các địa phương thuộc ngành Tài nguyên Môi trường, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hợp tác trao đổi đào tạo sinh viên với các Trường, Viện nghiên cứu ở trong và ngoài nước.

1.2. Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

– Tham gia thực hiện các đề tài cấp Nghị định thư, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp trường và tương đương. Tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp tỉnh, thành. Thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

– Phối kết hợp với các Trường Đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm trong và ngoài trường, các tổ chức trong nước và quốc tế để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học. Tổ chức hội thảo, hội nghị trao đổi khoa học. Nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường, của Trung tâm trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế.

– Hợp tác và triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án chuyển giao khoa học công nghệ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp nông thôn, phát triển bền vững (quy hoạch sử dụng đất đai; chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất; quy hoạch tổng thế phát triển kinh tế xã hội; quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp; kiểm kê đất đai xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất; đo đạc xây dựng bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng bản đồ thổ nhưỡng nông hóa; đánh giá phân hạng đất, nước nông nghiệp; quy hoạch môi trường và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC), đánh giá tác động môi trường (ĐTM), xử lý phế thải, nước thải sinh hoạt và nước thải nông nghiệp và làng nghề bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học nông nghiệp. Ứng phó với biến đổi khí hậu đến tài nguyên thiên nhiên.

– Dịch vụ và cung ứng thành tựu khoa học, như: Chuyển giao quy trình công nghệ thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp nông thôn, kinh doanh sản phẩm mới do cơ quan sản xuất (chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp và xử lý phế thải, nước thải sinh hoạt nông nghiệp, phân bón hữu cơ vi sinh, phân đạm viên nén, phân đa nguyên tố, các sản phẩm tự hủy, công nghệ tiêu hủy chất độc hóa học). Dịch vụ tư vấn xây dựng mô hình chuyên canh nông nghiệp và Tài nguyên môi trường.

2. Nhiệm vụ

a. Tổ chức triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học do cơ quan giao về lĩnh vực Tài nguyên đất, nước và môi trường, Nông nghiệp nông thôn. Tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ mới.

b. Tổ chức triển khai và hợp tác với các Sở, Ngành, các đơn vị có tư cách pháp nhân, các sở cơ sở sản xuất thực hiện các dự án chuyển giao khoa học công nghệ, các hợp đồng kinh tế khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

c. Phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và công nghệ, các trung tâm chức năng thuộc các tỉnh để tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ cơ sở, kỹ thuật viên thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam Hà Nội.

d. Tổ chức dịch vụ cung ứng các sản phẩm khoa học công nghệ (KHCN) mới theo đúng quy định hoạt động khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng, uy tín và đúng quy định Nhà nước và theo hướng dẫn của các Bộ, Ngành liên quan.

e. Tổ chức hợp đồng, đấu thầu các dự án, thẩm định hồ sơ thầu, thẩm định dự án và hợp tác với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm

1. Định hướng và lập kế hoạch nhiệm vụ của phòng và triển khai nhiệm vụ trong năm.

2. Các phòng chuyên môn chuyển giao các dự án, sản xuất các sản phẩm mới và điều động cán bộ đúng chuyên môn bồi dưỡng đào tạo cán bộ, kỹ thuật viên cho cơ sở.

3. Quảng bá và giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm dự án và các hợp đồng với các đối tác.

4. Phân công và tổ chức nhân sự, lao động đúng chuyên môn để triển khai các đề tài nghiên cứu, các dự án và các hợp đồng kinh tế khoa học kỹ thuật, hợp đồng về bồi dưỡng đào tạo cán bộ. Tổ chức sản xuất hàng hóa, phân tích theo đơn đặt hàng.

5. Triển khai các đề tai, dự án, hợp đồng theo đúng nội dung, đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, uy tín của Trung tâm với các đối tác.

4. Chức năng nhiệm vụ của phòng Hành chính – Kế toán thuộc Trung tâm

1. Thực hiện nhiệm vụ văn phòng, nhập xuất vật tư sản phẩm.

2. Quản lý tài sản cố định, máy móc trang thiết bị và bảo dưỡng bảo hành trang thiết bị hàng năm, hoặc mua sắm bổ sung trang thiết bị. Thực hiện công tác kiểm kê cuối năm theo quy định của Trường, của Trung tâm và Nhà nước.

3. Thực hiện công tác hoạch toán tài chính, cân đối thu chi, lập bản cân đối tài chính cuối năm. Kết hợp chặt chẽ với phòng Tài chính kế toán của Trường để thực hiện nhiệm vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước.

4. Lập các báo cáo định kỳ trình Ban Giám đốc và Nhà Trường:

a. Báo cáo kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ;

b. Báo cáo kết quả hợp tác và sản xuất;

c. Báo cáo kết quả dịch vụ cung ứng;

d. Báo cáo nguồn vốn và thuyết minh tài chính;

e. Báo cáo tài chính;

5. Thực hiện nhiệm vụ Giám đốc giao cho quản lý:

a. Các hoạt động hành chính;

b. Các hoạt động tài chính;

c. Quản lý nhân sự.