LẬP QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

STT

Tên dự án

1

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

2

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

3

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

4

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

5

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

6

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đăk Mil

7

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

8

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

9

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

10

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

11

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

12

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

13

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

14

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

15

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông

16

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

17

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

18

Lập KH sử dụng đất năm 2017 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

19

Điều tra theo mẫu phiếu và tổng hợp, đánh giá kết quả điều tra, thuộc đề án “Chương trình quốc gia mỗi xã một sản phẩm” giai đoạn 2017 – 2020 định hướng 2030 tỉnh Bắc Giang

20

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

21

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

22

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

23

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

24

Lập KH sử dụng đất năm 2018 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

25

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

26

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

27

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

28

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Đan Phượng, TP Hà Nội

29

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

30

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

31

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

32

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

33

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

34

Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

35

Quy hoạch nông nghiệp Yên Lạc

36

Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

37

Lập QH các khu, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện Lương Tài đến năm 2030

38

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

39

Điều chỉnh Quy hoạch sử đụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

40

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

41

Lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Đan Phượng, TP Hà Nọi

42

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

43

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

44

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Ngọc Hồi, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

45

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

46

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Tân Mỹ, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

47

Lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2011-2015) xã Hòa An, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang