MÔI TRƯỜNG

 

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

1

Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường năm 2019 trên địa bàn huyện Lương Tài

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Tài

2

Điều tra và đề xuất giải pháp giảm thiểu chất thải nhựa một lần và túi nilong khó phân hủy trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

3

Điều tra hiện trạng phát sinh chất thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và đề xuất giải pháp quản lý

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

4

Tư vấn tập huấn và chuyển giao xử lý chất thải rắn tại Thị trấn Vôi

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lạng Giang

5

Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường năm 2020 trên địa bàn huyện Lương Tài

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lương Tài

6

Thu gom, vận chuyển và xử lý bùn thải

Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Trung Sơn Hưng Yên

7

Điều tra công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt nông thôn và đề xuất các biện pháp quản lý để cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Hải Dương

Chi cục Bảo vệ Môi trường Hải Dương

8

Thực hiện giám sát môi trường định kỳ trên địa bàn huyện Yên Thế năm 2018

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Yên Thế

9

Đánh giá hiện trạng môi trường năm 2018 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Phòng Tài nguyên và Môi trường TX Từ Sơn