NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

 

1. Trung tâm hoạt động trên nguyên tắc tập trung, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giám đốc Trung tâm là người quyết định cao nhất và là chủ tài khoản số 1. Phó Giám đốc có trách nhiệm giúp việc cho Giám đốc theo lĩnh vực công việc được phân công và là chủ tài khoản số 2. Phó Giám đốc có quyền quyết định những công việc đó khi được Giám đốc ủy quyền.

3. Các bộ phận trong trung tâm hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên nguyên tắc tự hạch toán, tự chịu trách nhiệm về kết quả nghiên cứu, chuyển giao, hợp đồng triển khai đề tài, dự án, sản xuất, dịch vụ và đảm bảo có lợi